những câu danh ngôn đời người mới nhất

Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn

Một trong những thảm kịch lớn nhất của nhân loại là: họ thất bại và hoang phí cuộc đời mình trong sầu khổ, sau khi vui hưởng thành công, và không còn ý Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy Life lives,