Ai ngủ cùng chó, khi dậy sẽ có đầy bọ chó trong người

Nếu không có bạn tốt, người ta sẽ không biết được những lỗi lầm của mình.

Ai ngủ cùng chó, khi dậy sẽ có đầy bọ chó trong người.

Tục ngữ Pháp

Tình bạn mà không có sự tương hỗ thì không phải là tình bạn.

Tục ngữ Phần Lan

Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.
Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng những cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.

Anais Nin

Không có bạn ư? Hãy đi tìm, nếu đã tìm thấy – hãy giữ gìn.

Tục ngữ Nga

A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself.
Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình.

Nếu không có bạn tốt, người ta sẽ không biết được những lỗi lầm của mình.

Thà có một người bạn ở gần còn hơn là hai người bạn ở xa.

Tục ngữ Đức

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *