Không thể sống dễ chịu nếu không sống hợp lý, có đạo đức

Tôi sẽ cho anh định nghĩa về đạo đức: Luôn tốt khi duy trì và nuôi dưỡng cuộc sống, luôn xấu khi gây thương tổn và phá hủy cuộc sống.

Không thể sống dễ chịu nếu không sống hợp lý, có đạo đức và đúng đắn, ngược lại; không thể sống hợp lý, có đạo đức và đúng đắn mà lại không dễ chịu.

Ê. Pi – quya

Không có đức mà nhiều của là cái mầm tai họa.

Tiềm Phu

Người chấp nhặt là người đáng ghét, vì người ấy làm hại đạo đức. Lời một việc mà bỏ lỡ trăm việc.

Mạnh Tử

Ethics is nothing else than reverence for life.
Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.

Albert Schweitzer

Let me give you a definition of ethics: It is good to maintain and further life it is bad to damage and destroy life.
Tôi sẽ cho anh định nghĩa về đạo đức: Luôn tốt khi duy trì và nuôi dưỡng cuộc sống, luôn xấu khi gây thương tổn và phá hủy cuộc sống.

Albert Schweitzer

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *