Khi có nhiều tiền người ta khao khát tình yêu chân thật

Bủn xỉn quá tất hao phí lớn – Tích trữ nhiều tất có mất mát to, cẩn thận thì không lo, nhẫn nại thì không nhục, tĩnh dưỡng thì thường được yên, tùng tiệm thì

Khi có nhiều tiền người ta khao khát tình yêu chân thật, khi chân thành yêu mãi mà vẫn đói, người ta khao khát tiền.

Tư tưởng Phương Tây

Người vĩ đại nhất trong lịch sử là người nghèo nhất.

Emerson Ralph Waldo

Bủn xỉn quá tất hao phí lớn – Tích trữ nhiều tất có mất mát to, cẩn thận thì không lo, nhẫn nại thì không nhục, tĩnh dưỡng thì thường được yên, tùng tiệm thì thường được đủ. Người lái buôn gian dối thì dối loạn thị trường. Người nông phu lười thì làm hỏng ruộng đất. Người phụ trách tàn bạo làm nhiễu loạn cả nước.

Khoái lạc của kẻ giàu được mua bằng nước mắt của người nghèo.

Thomas Fulier

Giàu không phải lúc nào cũng mua được hạnh phúc.

Southey Robert

Không có đức mà nhiều của là cái mầm tai họa.

Tiềm Phu

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *