Nếu chỉ loại hôn nhân vì tình yêu mới là đạo đức

Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì

Nếu chỉ loại hôn nhân vì tình yêu mới là đạo đức thì loại hôn nhân mà trong đó tình yêu tiếp tục tồn tại mới là đạo đức.

F.Engels

Đạo đức và tài nghệ có thể làm cho một người bình thường trở thành bất hủ.

W. Shakespeare

Đạo đức cao thượng nhất của nhân loại là gì? Đó chính là lòng yêu nước.

Napoleon (Pháp)

Một người chân chính phải trải qua thời gian rất lâu mới nhìn ra, một người xấu chỉ cần một ngày thì đã nhận ra.

Sophocles (Hy Lạp)

Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức.

Geothe (Đức)

Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh.

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Pháp luật là đạo đức biển hiện ra bên ngoài, đạo đức là pháp luật ẩn giấu bên trong.

Lincoln (Mỹ)

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *